Zasady akredytacji laboratorium ECDL


Laboratorium
to miejsce egzaminowania z zakresu ECDL.
Każde laboratorium musi współpracować z co najmniej jednym, wybranym przez siebie akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym (CE), które sprawuje merytoryczną opiekę nad działalnością laboratorium oraz rozlicza egzaminy przeprowadzane w laboratorium.

Egzaminy przeprowadzane są przez licencjonowanych egzaminatorów ECDL, którzy współpracują z wybranym CE lub laboratorium.

Laboratorium ECDL musi spełniać wymogi Fundacji ECDL w zakresie zapewnienia jakości i odpowiedniego poziomu przeprowadzania egzaminów, w tym m.in. musi posiadać legalne oprogramowanie i sprzęt komputerowy oraz dostęp do Internetu. Dodatkowo laboratorium musi współpracować z osobą, która będzie m.in. odpowiadała za oprogramowanie egzaminacyjne ECDL. Zalecane jest, aby osoba ta była aktualnym egzaminatorem ECDL.

Proces akredytacji instytucji ubiegającej się o utworzenie Certyfikowanego Laboratorium ECDL przebiega kilkuetapowo. Przed przystąpieniem do procedury wskazany jest kontakt zainteresowanej instytucji bezpośrednio z Centrum Egzaminacyjnym, z którym laboratorium zamierza nawiązać współpracę lub z Koordynatorem Regionalnym ECDL w celu wytypowania potencjalnych CE z danego regionu.

Po nawiązaniu współpracy z CE jednostka zainteresowana certyfikacją laboratorium przygotowuje dokument w postaci tzw. Raportu Samooceny (RS), który prezentuje jej zasoby, potencjał i tradycję, a także przedstawia model działalności i procedury zapewnienia jakości obowiązujące w firmie. Zgłoszenie laboratorium dokonywane jest samodzielnie, poprzez wypełnienie formularza elektronicznego zgłoszenia laboratorium. Po zgłoszeniu do systemu informatycznego RS zostaje poddany ocenie formalnej, pod kątem uwzględnienia wszystkich elementów niezbędnych do dalszej oceny merytorycznej pod kątem wymogów Fundacji ECDL i na tym etapie może nastąpić konieczność uzupełnienia ewentualnych brakujących elementów przygotowanego materiału. Po przesłaniu kompletnego dokumentu RS zostaje on poddany analizie przez desygnowanego do tego zadania audytora Komisji Jakości ECDL (KJ). RS jest oceniany pod kątem wymogów Fundacji ECDL w zakresie autoryzowanych ośrodków egzaminacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem elementów wpływających na zapewnienie jakości procesu egzaminowania i wysokiego poziomu realizacji misji ECDL. Na tym etapie nie są już możliwe żadne uzupełnienia RS, a audytor ma prawo wnioskować do KJ o przyznanie akredytacji lub odrzucenie prośby o akredytację. Po przyznaniu akredytacji Polskie Biuro ECDL wydaje odpowiednie certyfikaty w celu umieszczenia ich w widocznym miejscu laboratorium. W przypadku odrzucenia wniosku, jednostka ma prawo ubiegać się ponownie o akredytację rozpoczynając procedurę od początku, generując nowe zgłoszenie w systemie i przygotowując nowy dokument RS. Odrzucenie wniosku o akredytację nie powoduje zwrotu opłat poniesionych w procesie akredytacji.

Laboratorium może starać się o jeden z trzech rodzajów akredytacji:

  • Laboratorium ECDL komercyjne stacjonarne – może prowadzić egzaminy ECDL opłacone wg. stawki normalnej i ulgowej. Laboratorium komercyjne stacjonarne może mieć maksymalnie 20 stanowisk egzaminacyjnych zlokalizowanych w jednej sali. 

  • Laboratorium ECDL komercyjne mobilne – może prowadzić egzaminy ECDL opłacone wg. stawki normalnej i ulgowej, a stanowiska egzaminacyjne mogą być używane poza lokalizacją macierzystą. Każda sesja egzaminacyjna musi być udokumentowana w specjalnym raporcie, który jest przekazywany i przechowywany w CE. Laboratorium mobilne może mieć maksymalnie 15 stanowisk egzaminacyjnych. Nie jest możliwa akredytacja laboratorium mobilnego w wersji edukacyjnej.

  • Laboratorium ECDL edukacyjne stacjonarne – może prowadzić tylko egzaminy ECDL opłacone wg. stawki ulgowej. Egzaminowanymi mogą być tylko osoby uczące się. Laboratorium edukacyjne może być akredytowane jedynie jako stacjonarne i może mieć maksymalnie 20 stanowisk egzaminacyjnych zlokalizowanych w jednej sali.

Zmiana typu akredytacji laboratorium z edukacyjnego na komercyjne jest możliwa pod warunkiem dysponowania odpowiednim typem licencji oprogramowania (najczęściej użytkowane licencje edukacyjne wyłączają możliwość użytkowania komercyjnego). Dodatkowo dla produktów specjalistycznych ECDL (ECDL CAD, EPP GIS) Lab musi wystąpić o opinię do Koordynatora Produktu o specjalistyczne uprawnienia. Za każdorazowe przeprowadzenie procedury akredytacji, PTI pobiera od CE/Lab opłatę zgodną z aktualnym cennikiem.

 

Cennik akredytacji laboratorium

スーパーコピー時計
スーパーコピーブランド
最高級レプリカ時計
レプリカロレックス
ロレックスレプリカ
レプリカロレックス腕時計
ロレックスレプリカ
レプリカロレックス
レプリカロレックス時計
ロレックスレプリカ
レプリカロレックス腕時計のレビュー